Szczecinek, 04.01.2013 r.

PU.524.4.2012

 

 

Ogłoszenie

  

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniu Nr 117/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2013 - 2015 plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i postanowił powierzyć realizację ww. zadania Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz przeznaczyć na ten cel w roku 2013 kwotę w wysokości 150.000 zł.

 


 

Burmistrz Miasta Szczecinek 

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

 

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie w latach 2013 -2015
plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje
prowadzące działalność pożytku publicznego oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

1.   Kwota planowana w projekcie budżetu Miasta Szczecinek na realizację zadania w 2013 roku wynosi 150 000 zł.

 

2.  Dotacja na realizację zadań, poczynając od 2014 roku może być waloryzowane średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS.

 

3.  Zadanie obejmuje przygotowanie do sezonu i prowadzenie trzech plaż miejskich Szczecinku: przy ulicy Mickiewicza, przy ulicy Kilińskiego oraz na Mysiej Wyspie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz. 145, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011, nr 208, poz. 1240).

 

Warunki i zasady składania ofert

 

3.  W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)  dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą gwarantującą realizację zadania lub skorzystają
z podwykonawców dysponujących odpowiednio wyszkoloną kadrą,

c)  przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

4.  Zadanie, które jest przedmiotem konkursu powinno być realizowane od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 2015 r.

 

5.  Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

 

6.  Formularz, o którym mowa w pkt. 5 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek oraz w pokojach 10 i 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek.

 

7.   Do oferty należy dołączyć:

a)  kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)  aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

Termin składania ofert

 

8.  Składanie ofert na realizację zadania następuje do 2 stycznia 2013 r., o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

 

9.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenie plaż miejskich 2013 -2015” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

 

10. Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 5 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

  

Zasady przyznawania dotacji

 

11. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

12. Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)  planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

e)  w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność
i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

13. Decyzję o wyborze organizacji, która uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

 

14. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

 

15. Burmistrz Miasta może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową organizacji.

 

16. W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

17. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana.

 

18. Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a) w 2011 r. – 100.000 zł

b) w 2012 r. – 150.000 zł.

 

 

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 94 37 141 18, 94 37 141 53 oraz w pok. 10 i 31 Urzędu Miasta Szczecinek.