Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z póżn.zm.), w związku z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn.zm.) oraz w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2013 – 2017 roku zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek

 

 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie zlecenia prowadzenia żłobka położonego w Szczecinku przy ulicy Koszalińskiej 66, w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

 

W załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.