Szczecinek, 4 czerwca 2012r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu

 

Burmistrz Miasta zatwierdził wynik otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień w oparciu o ideę młodzieżowych liderów" i postanowił powierzyć realizację ww. zadania Polskiemu Towarzystwu Zapobiegania Narkomanii - Oddział Terenowy Szczecinek oraz przekazać na ten cel kwotę w wysokości 31.500 zł.

 


 

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dzieci z programem profilaktyki uzależnień
w oparciu o ideę liderów młodzieżowych"

 

 

Warunki i zasady składania ofert

 

1.   Kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na powierzenie realizacji zadania wynosi 40.000 zł.

2.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)   dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą gwarantującą realizację zadania lub skorzystają z podwykonawców dysponujących odpowiednio wyszkoloną kadrą,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

3.   Zadanie, które jest przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 września 2012r.

4.   Zadanie polega na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z oddziaływaniem profilaktycznym, które ma na celu:

a)   zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,

b)   nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych,

c)   nabycie prawidłowych postaw wobec środków psychoaktywnych,

d)  poznanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (włączanie się w działalność społeczną, kulturalną, organizowanie programów artystycznych, koncertów),

e)   przygotowanie do pełnienia roli młodzieżowego lidera profilaktyki.

5.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

6.   Formularz, o którym mowa w pkt. 5 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy).

7.   Do oferty należy dołączyć:

a)   kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b)   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

Termin składania ofert

 

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 31 maja 2012r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień w oparciu o ideę młodzieżowych liderów młodzieżowych" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1.   Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (profil działalności statutowej organizacji, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie) - 30 pkt.

b)  kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w doniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - 20 pkt.

c)   proponowana jakość wykonania zadania (przewidywane efekty realizacji zadania, przewidywana liczba uczestników, doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych, zwłaszcza w oparciu o ideę liderów młodzieżowych, atrakcyjność i różnorodność planowanych działań) - 40 pkt.

d)  w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - 10 pkt.

3.   Decyzję o wyborze organizacji, która uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

4.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

5.  Burmistrz Miasta może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową organizacji.

6.   W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a organizacją, której oferta została wybrana.

 

 

Miasto Szczecinek w poprzednich latach nie przekazywało środków na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju.