Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/132/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania sportu wśród seniorów w 2012 roku.

 

I. Zakres i wysokość dotacji:

 

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe przeznacza się w 2012r. kwotę 66.500,00 złotych z podziałem na piłkę nożną i piłkę siatkową.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła w 2011 roku 40.000,00 złotych.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

1.      Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

2.      Realizacja zadania obejmuje okres od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012 r.

3.      Dotacja może być przeznaczona na cele statutowe podmiotu.

4.      Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

IV. Tryb przyznawania dofinansowania:

1.      Ostateczną decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

2.      Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej załącznik nr 1.

3.      Dokonując ocen ofert Komisja Konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte w punkcie V ogłoszenia Burmistrza Miasta Szczecinka o konkursie.

4.      Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie.

5.      Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie na:

a)    stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

b)    tablicy ogłoszeń Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

c)     w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku;

d)    stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek;

e)    tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek;

f)     w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek.

6.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może:

a)    odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników;

b)     przystąpić do negocjacji z Burmistrzem Miasta Szczecinek na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

W wyniku pozytywnych negocjacji, podpisanie umowy nastąpić może wyłącznie po przedłożeniu przez oferenta korekty zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz zaktualizowanego kosztorysu.

7.      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.      Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9.      W przypadku nie zabezpieczenia środków własnych w wysokości co najmniej 20% przyznanej dotacji zadania oferta zostanie odrzucona.

10.   Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w całości (w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy) lub w transzach w terminach ustalonych w umowie.

11.   Podpisanie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) musi nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie strony nie są związane ofertą. 

12.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 

V. Kryteria wyboru ofert:

1.      Wymagania formalne:

a)      podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      zgodność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu;

c)       złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz spełnienie wymagań do oferty wskazanych w punkcie VII;

d)      terminowe złożenie oferty;

e)     kompletność załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie VI oraz spełnienie wymagań do dokumentacji z punktu VII.

2.      Ocena merytoryczna oferty. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 1 do 10:

a)   kalkulacja kosztów realizacji projektu, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty,

b)      ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek,

c)       rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji,

d)      udział własnych środków finansowych,

e)      rzeczowy wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną,

f)       dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,

g)      praca społeczna członków/ zaangażowanie wolontariuszy.

 

VI. Do oferty należy załączyć:

1.     Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2.     Oświadczenia podmiotu o:

a)      nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych;

b)   nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego;

c)       nie działaniu w celu osiągnięcia zysku;

d)      rozliczeniu z dotacji z budżetu Miasta Szczecinek za 2011 rok;

e)      zobowiązaniu się do terminowego wykonania i rozliczenia wspartego zadania.

3.     Oświadczenia, o których mowa w punkcie 2 należy złożyć na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

VII. Wymagania do oferty i załączonych dokumentów:

1.      Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25); stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.

2.      Formularz oferty, o którym mowa w pkt. VII.1. dostępny jest na stronie www.osir.szczecinek.pl w zakładce Kluby sportowe/Konkursy ofert oraz na stronie www.bip.osir.szczecinek.pl (w dziale Ogłoszenia o konkursach) oraz w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 17.

3.      Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w punkcie VI niniejszego ogłoszenia.

4.      Ofertę należy wypełnić czytelnie, w każdym polu, jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać „nie dotyczy”.

5.      W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

 

VIII. Warunki uzupełnienia ofert:

1.      Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikują się do uzupełnienia.

2.      Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane ustnie lub na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3.      Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.

4.      Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie, zostaną odrzucone.

 

IX. Termin składania ofert:

1.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3 w Szczecinku lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek.

2.      Termin składania ofert upływa w dniu 20 marca 2012 r. roku o godz. 14.30, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

3.      Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Pani Ewa Jóskowska – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8oo do godz.15oo.

 

X. Wykaz załączników do ogłoszenia:

1.     Załącznik nr 1 – karta oceny oferty.

2.     Załącznik nr 2 – wzór umowy.

3.     Załącznik nr 3 – oświadczenia.

4.     Załącznik nr 4 – wzór formularza oferty.