Konkursy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięte

Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Oferty wpłynęły po ogłoszeniu przez Burmistrz Miasta konkursu na realizację w 2012 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2012 konkursu ofert (Zarządzeniem Nr 14/2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 3 lutego 2012 roku).

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.     Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

a)     Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - „XIV Letni Kurs Pianistyczny Szczecinek 2012” - 15.000 zł

b)    Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy

-         „Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej” – 900 zł

-         „XXIII Hufcowy Rajd Jesienny - I znów jesteśmy razem” – 1.000 zł

-         „XXII Rajd Ekologiczny” – 700 zł

-         „VI Rajd Niepodległości” – 700 zł

-        „Zwiedzam, wypoczywam, uczę się – wycieczka edukacyjna dla drużyny harcerskiej Nieprzetartego Szlaku i jego szlaku” – 2.000 zł

c)      Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XV Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych” – 5. 500 zł

d)      Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna – „Eko – wystawa” – 4.000 zł

e)    Stowarzyszenie Caldera – „Zaczarowana księga. III baśniowy konkurs dla przedszkolaków” - 400 zł

f)      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Turystyczno-Historyczne Jazda 4x4 – „Poznaj Wał Pomorski – 9.000 zł.

2.      Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz programy promocji zdrowia

a)     Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 3.000 zł

b)      Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 12.000 zł

c)      Polski Związek Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 4.000 zł

d)     Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 14.000 zł

e)     Stowarzyszenie ATUT – „IX Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych Szczecinek 2012” - 2.000 zł

f)      Fundacja Przystań – „Pokolenia” – 13.000 zł

g)     Stowarzyszenie „Caldera” – „Sprawni jak zające” - 400 zł

h)     Liga Kobiet Aktywnych – „Warsztaty integracyjne dla aktywnych seniorów” – 500 zł

i)       Liga Kobiet Aktywnych – „Liga kobiet Aktywnych – „Warsztaty integracyjne dla aktywnych seniorów” – 500 zł

j)      Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy – „Wycieczka edukacyjna Widziałem – zrozumiałem i zapamiętam” – 6.000 zł.
 

Burmistrz Miasta Szczecinek
działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych
Miasta Szczecinek
w 2012r.:

 

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b)      kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c)       ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

2.    Programy na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz programy promocji zdrowia, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)    ochrona i promocja zdrowia,

b)    działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

c)     działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2012 roku wynosi 40 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2.   Programy na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz programy promocji zdrowia kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2012 roku wynosi 60 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

II. Warunki i zasady składania ofert

1.   Zadania, które są przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 1 marca 2012r. do 31 grudnia 2012r.

2.    Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

3.   Formularz, o którym mowa w pkt. 2 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe /konkursy) oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta Szczecinek w godzinach otwarcia Urzędu Miasta.

4.   Do oferty należy dołączyć:

a)     kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

III. Termin składania ofert

1.     Składanie ofert na realizację zadania następuje do 27 lutego 2012r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,  pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.   Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.     Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)     możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)     planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e)     planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)    w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.     Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.      Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.     W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7.   Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2010r.

2011r.

Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

 

25 000 zł

 

25 000 zł

Programy pomocy ludziom starszym, chorym
i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocji zdrowia

 

 

45 000 zł

 

 

45 000 zł

 

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53