Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/132/2011 Rady Miasta Szczecinek, z dnia 10 listopada 2011r. w sprawie programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań własnych Miasta Szczecinek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w 2012 roku.

 

I. Zakres i wysokość dotacji.

Na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe oraz organizację obozów sportowych przeznacza się w 2012r. kwotę 600.000 zł z podziałem na następujące dyscypliny sportu:

1.     Piłka nożna: 110.000 złotych;

2.     Lekkoatletyka: 65.000 złotych;

3.     Sporty walki: 93.000 złotych;

4.     Tenis ziemny: 36.000 złotych;

5.     Akrobatyka sportowa i fitness: 38.000 złotych;

6.     Pływanie: 42.000 złotych;

7.     Piłka koszykowa: 40.000 złotych;

8.     Szermierka: 22.000 złotych;

9.     Strzelectwo: 15.000 złotych;

10.  Żeglarstwo: 10.000 złotych;

11.  Szachy: 4.000 złotych;

12.  Pięciobój nowoczesny: 14.000 złotych;

13.  Badminton: 10.000 złotych;

14.  Piłka siatkowa: 34.000 złotych;

15.  Narty wodne i wakeboarding: 24.000 złotych.

 

II. Utworzono rezerwę w wysokości 43.000 złotych.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosiła: w 2011r. – 553 801,00 złotych; w 2010 roku – 629 697,66 złotych.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1.     Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów zadania.

2.     Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2012r.

3.     Dotacja może być przeznaczona m.in. na:

a)      zakup materiałów i towarów z wyłączeniem środków trwałych oraz na pokrycie kosztów usług niezbędnych do realizacji zadania, w szczególności:

b)      zakupu odzieży, obuwia i sprzętu sportowego;

c)       zakupu artykułów spożywczych dla zawodników;

d)      kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników zadania;

e)      koszty licencji oraz opłat za uczestnictwo w zawodach;

f)       koszty obsługi sędziowskiej i medycznej;

g)      ubezpieczenie zawodników;

h)      koszty transportu i wynagrodzenia trenerów;

i)        koszty obsługi księgowej;

j)       koszty zakupu paliwa do samochodu prywatnego pod warunkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zawarcia umowy na użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych;

k)      materiały promocyjne;

l)        ponoszone koszty związane z czynszem, dostawą energii elektrycznej, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, nie więcej niż 5% przyznanej dotacji.

4.     Łączne koszty wynagrodzenia trenerów (brutto) nie mogą przekraczać 50% przyznanej dotacji na realizację zadania.

5.     Dotacji oferent nie może przeznaczyć m.in. na:

a)    zakup papierosów, alkoholu oraz innych używek;

b)    ponoszenie kosztów na nabycie, remont i utrzymanie środków trwałych;

c)     podatki, cła, opłaty skarbowe;

d)    zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;

e)    działalność gospodarczą, polityczną i religijną;

f)      odsetki karne i kary, mandaty i inne kary.

6.     Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zgodnie z art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)

 

V. Tryb przyznawania dofinansowania:

1.     Ostateczną decyzję o wyborze podmiotu, które uzyskają dotację oraz jej wysokość podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż 14 dni, licząc od ostatecznego terminu składania ofert po zasięgnięciu opinii Komisji.

2.     Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3.     Dokonując ocen ofert Komisja konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte w punkcie VI.

4.     Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje na nie odwołanie.

5.     Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie na:

Na stronach internetowych:

UM w Szczecinku: www.szczecinek.pl

OSiR w Szczecinku: www.osir.szczecinek.pl

Na tablicach ogłoszeń:

UM w Szczecinku

OSiR w  Szczecinku

W Biuletynie Informacji Publicznej:

UM w Szczecinku: www.bip.szczecinek.pl

OSiR w Szczecinku: www.bip.osir.szczecinek.pl

6.     Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż podana w złożonej ofercie, w takim przypadku oferent może:

a)      odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników;

b)      przystąpić do negocjacji z Burmistrzem Miasta Szczecinek na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników;

W przypadku nie złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6a oraz nie przystąpienia do negocjacji, o których mowa w punkcie 6b, umowa z oferentem nie zostanie podpisana.

W wyniku pozytywnych negocjacji, podpisanie umowy nastąpić może wyłącznie po przedłożeniu przez oferenta korekty zakresu rzeczowego i finansowego projektu oraz zaktualizowanego kosztorysu.

7.     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8.     Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych albo zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9.     W przypadku nie zabezpieczenia środków własnych w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów zadania oferta zostanie odrzucona.

10.  Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w całości (w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy) lub w transzach w terminach ustalonych w umowie.

11.  Podpisanie umowy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25) musi nastąpić w terminie 14 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie strony nie są związane ofertą.

12.  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a organizacją, której oferta została wybrana. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

VI. Kryteria wyboru ofert:

1.     Wymagania formalne:

a)      podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

b)      zgodność celów statutowych oferenta z zadaniem określonym w ogłoszeniu;

c)       złożenie oferty na obowiązującym formularzu oraz spełnienie wymagań do oferty wskazanych w punkcie VIII;

d)      terminowe złożenie oferty;

e)      kompletność załączonej dokumentacji, o której mowa w punkcie VII oraz spełnienie wymagań do dokumentacji z punktu VIII.

2.     Ocena merytoryczna oferty. Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 1 do 10:

a)      kalkulacja kosztów realizacji projektu, jej zgodność z harmonogramem oraz zakładane rezultaty;

b)      ocena wcześniejszej współpracy z Miastem Szczecinek;

c)       rzetelność i terminowość rozliczenia otrzymanych dotychczas dotacji;

d)      udział własnych środków finansowych;

e)      rzeczowy wkład własny w realizację zadania;

f)       dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań;

g)      średnia liczba uczestników zajęć w 2011r;

h)      praca społeczna członków / zaangażowanie wolontariuszy.

3.     Dopuszcza się stosowanie dodatkowych kryteriów ustalonych przez Komisję wynikających ze specyfiki danej dyscypliny.

 

VII. Do oferty należy załączyć:

1.     Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

2.     Oświadczenie o średniej liczbie uczestników zajęć w 2011r., które stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

VIII. Wymagania do oferty i załączonych dokumentów:

1.     Ofertę należy składać wyłącznie na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania(Dz. U. Nr 6, poz. 25); stanowiący załącznik nr 3 ogłoszenia.

2.     Formularz oferty, o którym mowa w pkt. VIII.1. dostępny jest na stronie www.osir.szczecinek.pl w zakładce (Kluby sportowe/Konkursy ofert), www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ogłoszenia) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osir.szczecinek.pl (w dziale Ogłoszenia o konkursach), www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy) oraz w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku przy ulicy Piłsudskiego 3, pokój nr 17.

3.     Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę w danej dyscyplinie sportowej.

4.     Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w punkcie VII niniejszego ogłoszenia.

5.     Oferta należy wypełnić czytelnie, w każdym polu, jeżeli wypełnienie nie dotyczy podmiotu, należy wpisać nie dotyczy.

6.     Wymagane jest złożenie oświadczeń znajdujących się na ostatniej stronie formularza oferty, o którym mowa w punkcie VIII.1., poprzez skreślenie i wypełnienia właściwych pozycji. Brak skreślenia lub wypełnienia stanowi brak oświadczeń, a tym samym brak formalny.

7.     W przypadku składania kserokopii wymaganych dokumentów każda strona dokumentu powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem, przez co najmniej jedną osobę reprezentującą podmiot, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru.

 

IX. Warunki uzupełnienia ofert:

1.     Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne kwalifikują się do uzupełnienia.

2.     Wezwanie do uzupełnienia ofert będzie przekazane na piśmie za potwierdzeniem odbioru (dopuszcza się przekazanie wezwania w formie faxu lub poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru wezwania).

3.     Termin złożenia uzupełnienia oferty wynosi 3 dni od otrzymania wezwania.

4.     Oferty posiadające braki formalne po upływie terminu na ich uzupełnienie oraz uzupełnione po wskazanym terminie, zostaną odrzucone.

 

X. Termin składania ofert:

1.     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania w Kancelarii Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku, Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą na podany wyżej adres.

2.     Termin składania ofert upływa w dniu 4 stycznia 2012 roku o godz. 14.30, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku.

3.     Szczegółowych informacji w sprawie ogłoszonego konkursu ofert udziela osobiście lub telefonicznie Ewa Jóskowska – Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczecinku – pokój nr 11, tel. 094 37 210 91 wew. 37, od poniedziałku do piątku od godz.8oo do godz.15oo.

 

XI. Wykaz załączników do ogłoszenia

1.     Karta oceny formalnej i merytorycznej oferty.

2.     Formularz oferty.

3.     Wzór umowy.

4.     Średnia lista uczestników zajęć.

 

 

BURMISTRZ MIASTA SZCZECINEK

 

Jerzy Hardie - Douglas