Podstawa prawna: art. 1145 i 1146 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wpisanie wyroku rozwodowego

2.   Załączniki:

·         oryginał orzeczenia sądu zagranicznego (w przypadku krajów z poza Unii Europejskiej, orzeczenie opatrzone Apostille), wraz z klauzulą prawomocności,

·         zaświadczenie zgodne z art. 39 Rozporządzenia (WE) dotyczące orzeczeń w sprawach małżeńskich (dot. Krajów Unii Europejskiej oprócz Danii),

·         urzędowe tłumaczenie na język polski w/w dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

·         oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie; lub

·         dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·         za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie do aktu małżeństwa – 11,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·         przelewem na konto Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,

·         na miejscu, w kasie w Urzędzie.

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

Wniosek o uznanie orzeczenia wraz z załącznikami można składać:

·         osobiście,

·         poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio na adres właściwego USC miejsca sporządzenia aktu małżeństwa.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, a w sprawach skomplikowanych do 1 miesiąca.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wpisanie wzmianki marginesowej w akcie stanu cywilnego.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Uznanie z mocy prawa wyroku sądu obcego o rozwodzie i wpisanie do aktu małżeństwa wzmianki o rozwodzie dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej w urzędzie stanu cywilnego, który przechowuje akt.

2.   Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. podlegają „uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE (oprócz Danii), które zapadły w postępowaniu wszczętym po 01 maja 2004 r., a wydane po 01 marca 2005 r.

3.   Uznanie orzeczenia sądu państwa obcego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się do orzeczeń wydanych po 1 lipca 2009 r.

 

 

Klauzula informacyjna RODO