OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania

(zmiana)

 

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), w związku z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

 

z m i e n i a

 

ogłoszenie z dnia 8 sierpnia 2011r. o otwartym konkursie ofert na realizację w 2011 roku zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek

 

Zmiana ogłoszenia jest następująca:

  1) W rozdziale pt. "Zasady przyznawania dofinansowania", pkt 12 otrzymuje brzmienie:

  • "12. Dla zabezpieczenia zwrotu Miastu Szczecinek wartości zakupów oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych wymienionych w pkt 11 powyżej, podmiot podpisze weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekselową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym.";2) W załączniku nr 4 do ogłoszenia - Umowie - wzorze, w § 11, ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

  2) W załączniku nr 4 do ogłoszenia - Umowie - wzorze, w § 11, ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

  • "1. Dla zabezpieczenia roszczeń Zleceniodawcy określonych w § 4 ust. 2 i § 13 ust. 2 niniejszej umowy, Zleceniobiorca jest obowiązany przedstawić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zabezpieczenie ustanowione w formie weksela in blanco wraz z deklaracją wekselową oraz w formie poddania się rygorowi egzekucji z art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego.
  • 2. Minimalna kwota każdego zabezpieczenia, o których jest mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż kwota wydatkowana przez Zleceniodawcę na zakup wyposażenia i wykonanie prac wykończeniowych w budynku (lokalu), w którym powstaną nowe miejsca dla małych dzieci oraz wykonanie adaptacji istniejącego budynku (lokalu) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.".

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na realizację zadania

 

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), w związku z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) oraz w związku z art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację w 2011 roku zadania polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek

 

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie jego wspierania, poprzez dofinansowanie realizacji zadania w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

 

RODZAJ ZADANIA

Zadanie, zwane w dalszej treści ogłoszenia „zadaniem” będzie polegać na organizacji w 2011 roku opieki nad dziećmi w wieku od 2 do 3 lat w formie żłobka na terenie Miasta Szczecinek.

 

wysokośĆ środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.    Na realizację zadania zostanie przeznaczona, tytułem dofinansowania, kwota do 90.630 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści złotych), na którą składają się:

1)    kwota do 30.400 zł (trzydzieści tysięcy czterysta złotych), która zostanie przeznaczona na wyposażenie i prace wykończeniowe w budynku (lokalu), w którym powstaną nowe miejsca dla małych dzieci;

2)    kwota do 60.230 zł (sześćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści złotych), która zostanie przeznaczona na adaptację istniejącego budynku (lokalu) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. Powyższa kwota dofinansowania dotyczy wyłącznie nieruchomości będących własnością Miasta Szczecinek.

2.    Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona przez Miasto Szczecinek ze środków uzyskanych w ramach udziału w ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lat w roku 2011, realizowanym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2011 – edycja 2, pod warunkiem otrzymania przez Miasto Szczecinek tych środków.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

1.    O zlecenie zadania mogą starać się osoby fizyczne, osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotami”,  które:

1)    wykażą się posiadaniem tytułu prawnego do budynku (lokalu), w którym będzie prowadzony żłobek;

2)    wykażą się doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3;

3)    znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zadania;

4)    złożą ofertę o treści przewidzianej w ogłoszeniu.

2.    W celu potwierdzenia, że podmiot spełnia warunki, o których jest mowa w pkt 1 ppkt 1 powyżej, podmiot jest obowiązany przedłożyć:

1)    dokumenty potwierdzające tytuł prawny do budynku (lokalu), w którym będzie prowadzony żłobek, którym w przypadku prawa własności lub użytkowania wieczystego jest wypis z księgi wieczystej nieruchomości, a w innym przypadku – odpowiednia umowa cywilnoprawna zawarta na okres nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2016r. oraz nie zawierająca postanowień uniemożliwiających adaptację budynku (lokalu). W przypadku występowania w umowie cywilnoprawnej klauzuli uzależniających prawo podmiotu do dokonania adaptacji budynku (lokalu) od zgody podmiotu trzeciego, podmiot jest obowiązany przedłożyć zgodę na adaptację budynku (lokalu) dla potrzeb związanych z realizacją zadania. Budynek (lokal) powinien znajdować się w granicach administracyjnych Miasta Szczecinek, w zakresie powierzchni i wysokości powinien odpowiadać warunkom określonym w § 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. Nr 69, poz. 367) odpowiednio do liczby dzieci deklarowanych przez podmiot w ofercie do objęcia opieką w formie żłobka, a w zakresie liczby pomieszczeń – warunkom określonym w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

2)    opis budynku (lokalu), w którym będzie prowadzony żłobek określający liczbę pomieszczeń, ich przeznaczenie oraz powierzchnie i wysokość.

3.    W celu potwierdzenia, że podmiot spełnia warunki, o których jest mowa w pkt 1 ppkt 2 powyżej, podmiot jest obowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3. Dokumentami tymi są:

1)    w przypadku wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy – świadectwo pracy, a jeżeli umowa o pracę trwa, umowa o pracę i zaświadczenie pracodawcy o trwaniu umowy. Powyższy staż pracy może również zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, określającym czas i rodzaj pracy wykonywanej przez podmiot;

2)    w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia – umowa zlecenia, która została zakończona, a jeżeli umowa zlecenia trwa, dodatkowo zaświadczenie zleceniodawcy o trwaniu umowy. Powyższy staż pracy może również zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez zleceniodawcę lub inny upoważniony podmiot, określającym czas i rodzaj czynności wykonywanych przez podmiot;

3)    w przypadku wykonywania pracy w ramach wolontariatu – porozumienie wraz z pisemnym zaświadczeniem o wykonywaniu zadań przez wolontariusza, o którym jest mowa w art. 44 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4)    w przypadku wykonywania działalności gospodarczej przez osobę fizyczną – dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej;

5)    w przypadku składania oferty przez podmiot będący osobą prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowi prawnej – odpis z właściwego rejestru lub dokument o utworzeniu jednostki.

4.    W celu potwierdzenia, że podmiot spełnia warunki, o których jest mowa w pkt 1 ppkt 3 powyżej, podmiot jest obowiązany przedłożyć:

1)    oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz  nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi postępowania egzekucyjnego na podstawie przepisów prawa cywilnego lub administracyjnego – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

2)    oświadczenie o posiadaniu zdolności finansowej do wykonania zadania, wraz ze zobowiązaniem się do udokumentowania własnych źródeł finansowania przed zawarciem umowy oraz zobowiązaniem się do terminowego wykonania i rozliczenia wspartego zadania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

Podmiot będący osobą prawą, jest obowiązany dodatkowo przedłożyć:

3)    sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2010 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności;

4)    sprawozdanie finansowe składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej, za 2010 rok, a w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności. W przypadku, gdy podmiot nie prowadził działalności, należy przedłożyć stosowne oświadczenie o nie prowadzeniu działalności.

5.    W celu potwierdzenia, że podmiot spełnia warunki, o których jest mowa w pkt 1 ppkt 4 powyżej, podmiot jest obowiązany przedłożyć ofertę na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz z uwzględnieniem – przy określeniu szczegółowego zakresu rzeczowego zadania, terminu realizacji zadania, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, informacji o posiadanych zasobach rzeczowych oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł – podziału na wyposażenie i prace wykończeniowe w budynku (lokalu), w którym powstaną nowe miejsca dla małych dzieci oraz na adaptację istniejącego budynku (lokalu) z przeznaczeniem na organizację i utrzymanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi.

W ofercie podmiot powinien ponadto wskazać stałą liczbę dzieci, do utrzymania której w żłobku zobowiązuje się przez cały okres realizacji zadania, w przedziale od 15 do 19.

Podmiot będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jest obowiązany dodatkowo przedłożyć aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, nie starszy niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru, a jeżeli przepisy prawa przewidują obowiązek posiadania umowy lub statutu – również ten dokument. 

6.     Dwa lub więcej podmiotów może złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna powinna wskazywać jakie działania w ramach realizacji zadania będą wykonywać poszczególne podmioty oraz sposób reprezentacji tych podmiotów wobec Miasta Szczecinek. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej z Miastem Szczecinek.

W przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Programu przez dwa lub więcej podmiotów, wymogi określone w pkt 1 – 5 powyżej powinien spełnić z osobna każdy z podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie, z tym że warunek posiadania tytułu prawnego do budynku (lokalu), w którym będzie prowadzony żłobek powinien spełnić co najmniej jeden podmiot.

7.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że podmiot spełnia wyżej wymienione warunki.

8.     Oferta powinna obejmować całe zadanie, Miasto Szczecinek nie dopuszcza składania ofert częściowych.

9.     Łączna wartość zadania wynosi kwotę do 181.260 zł (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych). Wysokość dofinansowania udzielonego przez Miasto Szczecinek nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

10.  Umowa o zlecenie zadania zostanie zawarta pod warunkiem otrzymania przez Miasto Szczecinek na realizację zadania dofinansowania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2011 – edycja 2.

11.  Dofinansowanie zadania realizowanego przez podmiot nastąpi w ten sposób, że Miasto Szczecinek we własnym imieniu i na własny koszt zakupi wyposażenie i wykona (według kosztorysu wykonanego przez podmiot i zaakceptowanego przez Miasto Szczecinek) prace wykończeniowe w budynku (lokalu), w którym powstaną nowe miejsca dla małych dzieci oraz wykona adaptację istniejącego budynku (lokalu) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. Po dokonaniu wyżej wymienionych zakupów oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych, podmiot zobowiązany będzie do zwrotu Miastu Szczecinek 50% (pięćdziesiąt procent) wartości zakupu i robót wyszczególnionych w fakturach zakupu wyposażenia oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych w terminie 14 dni od dnia ich przedłożenia podmiotowi.

W określonym jak wyżej sposobie dofinansowania zadania, dofinansowanie zadania objętego niniejszym konkursem stanowi kwota stanowiąca koszt zakupu wyposażenia oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych w budynku (lokalu), w którym powstaną nowe miejsca dla małych dzieci oraz przeznaczona na organizacje i funkcjonowanie tych miejsc, która nie zostanie zwrócona Miastu Szczecinek przez podmiot w trybie i terminie określonym jak powyżej.

12.  Dla zabezpieczenia zwrotu Miastu Szczecinek części wartości zakupów oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych wymienionych w pkt 11 powyżej, podmiot podpisze weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w akcie notarialnym.

13.  Wyposażenie żłobka oraz nakłady na budynek (lokal) stanowiący własność Miasta Szczecinek powstałe w wyniku robót wykończeniowych lub adaptacyjnych stanowią własność Miasta Szczecinek i nie mogą być zbyte co najmniej do końca okresu monitorowania realizacji zadania, tj. do dnia 31 grudnia 2016r. Wyposażenie żłobka Miasta Szczecinek przekaże podmiotowi na zasadzie umowy nieodpłatnego użyczenia.

14.  Podmiot będzie zobowiązany przedkładać następujące sprawozdania:

1)    sprawozdanie z realizacji zadania na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, tj. do dnia 30 stycznia 2012r., wraz z załączeniem dokumentacji obejmującej łącznie: zaświadczenie o wpisie żłobka do rejestru, oraz prawomocne postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, potwierdzające, że w budynku (lokalu), w którym będzie prowadzony żłobek są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, oraz odpis statutu żłobka oraz dane osobowe dyrektora żłobka;

2)    sprawozdania miesięczne z prowadzenia żłobka w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2016r., w terminie 30 dni do dnia następującego po miesiącu sprawozdawczym, wraz z załączeniem wykazu dzieci przebywających w żłóbku, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone do dnia 29 lutego 2012r., a ostatnie sprawozdanie do dnia 30 stycznia 2017r.

 

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1.    Zadanie zostanie zrealizowane w terminie dnia 31 grudnia 2011r. W powyższym okresie podmiot zorganizuje opiekę nad dziećmi w wieku od 2 do 3 lat w formie żłobka poprzez: poniesienie w formie zwrotu części wartości zakupów oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych wymienionych, zakupionych oraz wykonanych przez Miasto Szczecinek, utworzenie i rozpoczęcie prowadzenia żłobka.

2.    Po zakończeniu organizacji żłobka, o którym jest mowa w pkt 1 powyżej, podmiot będzie obowiązany prowadzić żłobek w okresie od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2016r..

3.    Podmiot będzie prowadził żłobek o stałej liczbie dzieci od 15 do 19.

4.    Podmiot jest obowiązany utrzymać stałą liczbę dzieci w żłobku, którą zadeklaruje w ofercie w każdym miesiącu okresu określonego w pkt 1 powyżej. W przypadku zmniejszenia się w danym miesiącu liczby dzieci w żłobku poniżej deklarowanej, podmiot jest obowiązany w tym samym miesiącu uzupełnić powyższą liczbę do deklarowanej.

5.    Podmiot utworzy i będzie prowadził żłobek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, z uwzględnieniem warunków szczególnych określonych w niniejszym ogłoszeniu.

6.    Budynek (lokal), w którym zostanie utworzony i będzie prowadzony żłobek powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych oraz w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy, o której jest mowa w pkt 5 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że:

1)    liczba toalet powinna być dostosowana do liczby dzieci z nich korzystających, toalety powinny być wyposażone w odpowiednią do liczby dzieci liczbę umywalek;

2)    posiłki dla dzieci powinny być przygotowywane na miejscu w żłobku, w związku z czym powinno zostać zapewnione dodatkowe pomieszczenie – kuchnia do przygotowywania posiłków.

7.    W okresie do dnia 31 grudnia 2011r. podmiot utworzy i uruchomi żłobek.

8.    W wykonaniu obowiązku określonego w pkt 7 powyżej, podmiot przedłoży Miastu Szczecinek w terminie do dnia 31 grudnia 2011r., pod rygorem odstąpienia przez Miasto Szczecinek od umowy o zlecenie zadania: zaświadczenie  o wpisie żłobka do rejestru oraz prawomocne postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku, potwierdzające, że w budynku (lokalu) w którym prowadzony będzie żłobek są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, oraz odpis statutu żłobka, oraz dane osobowe dyrektora żłobka.

 

PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.    Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Miasto Szczecinek

Plac Wolności 13

78-400 Szczecinek

oraz napisem z prawym dolnym rogu koperty:

„Oferta na zorganizowanie żłobka”

2.    Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, z uwzględnieniem strzeżenia określonego w pkt 5 rozdziału niniejszego ogłoszenia pt. „Zasady przyznawania dofinansowania”.

3.    Do oferty podmiot załącza wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale niniejszego ogłoszenia pt. „Zasady przyznawania dofinansowania”.

4.    W ofercie podmiot jest obowiązany wskazać: wartość dofinansowania, o które ubiega się od Miasta Szczecinek na realizacje zadania (kwotę nie podlegającą zwrotowi przez podmiot w rozliczeniu zakupu wyposażenia oraz robót wykończeniowych lub adaptacyjnych).

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednej oferty uzależniona jest od liczby miejsc w projektowanym żłobku deklarowanych do utrzymania przez podmiot i wynosi:

1)    na wyposażenie i prace wykończeniowe w budynku (lokalu), w którym powstaną nowe miejsca dla małych dzieci – kwotę 1.600 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) na 1 miejsce;

2)    na adaptację istniejącego budynku (lokalu) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi – kwotę 3.170 zł (trzy tysiące sto siedemdziesiąt złotych) na 1 miejsce.

5.    Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

1)    podmiot lub osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania,  zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;

2)    osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.

Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej go, tzn. czytelny podpis zawierający imię i nazwisko lub opatrzony pieczęcią imienną.

6.     Pełnomocnictwo:

1)    w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo, musi ono zawierać zakres umocowania zgodny z treścią i zakresem niniejszego konkursu;

2)    w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa – musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

7.     Forma dokumentów i oświadczeń.

1)    dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty zostaną przedstawione w formie:

a)    oryginałów – dokumenty wymienione w pkt 4 ppkt 1 i 2 rozdziału niniejszego ogłoszenia pt. „Zasady przyznawania dofinansowania”,

b)    oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (pozostałe dokumenty);

2)    dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone oznaczeniem „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę/osoby uprawnione, (podpis umożliwiający identyfikację osoby składającej go, tzn. czytelny podpis lub opatrzony pieczęcią imienną), na każdej zapisanej stronie;

3)    w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez podmiot.

8.     Informacje pozostałe:

1)   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;

2)   Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całe zadanie, przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu;

3)   Oferta musi być sporządzona:

a)    w języku polskim,

b)    w formie pisemnej,

c)     czytelnie.

9.     Zaleca się, aby:

1)    ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez podmiot, osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu lub posiadającą pełnomocnictwo;

2)    każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

3)    kartki oferty były spięte,

10.  Zmiana/ wycofanie oferty:

1)    podmiot może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;

2)    o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić Miasto Szczecinek, przed upływem terminu do składania ofert;

3)    pismo należy złożyć w kopercie oznaczając odpowiednio „zmiana / wycofanie oferty na prowadzenie żłobka”;

4)    do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania podmiotu.

11.  Ofertę złożoną po terminie składania ofert Miasto Szczecinek zwróci bez otwierania.

12.  Podmiot może zwrócić się pisemnie do Miasta Szczecinek o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Miasto Szczecinek niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Miasta nie później niż do dnia 19 sierpnia 2011r.

13.  Miastu Szczecinek przysługuje prawo zmiany treści ogłoszenia. W przypadku zmiany treści ogłoszenia po wpłynięciu ofert, Miasto Szczecinek powiadomi o zmianie ogłoszenia podmiot, który złożył ofertę celem umożliwienia mu podjęcia decyzji o zmianie albo wycofaniu oferty.

14.  Do kontaktowania się z podmiotami Miasto Szczecinek upoważnia: Dyrektora Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Szczecinek - Marcina Wilka, tel. 94 37 141 67 e-mail: m.wilk@um.szczecinek.pl.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.    Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Szczecinek: Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek w Biurze Obsługi Interesanta do dnia 30 sierpnia 2011r. godz. 10.00.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, a nie datę i godzinę jej wysłania przez podmiot (np. przesyłką pocztową lub kurierską).

2.    Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.    Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Szczecinek pokój nr 29 w dniu 30 sierpnia 2011r. godz. 11.00.

4.    Podmioty mogą być obecne przy otwieraniu ofert.

5.    Otwierając oferty Miasto Szczecinek poda imiona i nazwiska/ nazwy (firmy) oraz adresy podmiotów, którzy złożyli oferty.

 

Tryb przyznawania dofinansowania

1.    Decyzję o wyborze podmiotu, który uzyska dofinansowanie oraz jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek, w terminie nie późniejszym niż do 14 dni od upływu terminu do składania ofert, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej.

2.    Burmistrz Miasta Szczecinek powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny ofert według karty oceny stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

3.    Dokonując ocen, ofert Komisja Konkursowa będzie stosowała kryteria zawarte w rozdziale  ogłoszenia pn. „Kryteria wyboru ofert”.

4.    Decyzja Burmistrza Miasta Szczecinek o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dofinansowania jest ostateczna i nie przysługuje na nią odwołanie.

5.    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie:

1)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek;

2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek;

3)    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek.

6.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

7.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku:

1)    nie uzyskania przez Miasto Szczecinek środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w ramach udziału Miasta Szczecinek w ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2011, realizowanym w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2011 – edycja 2, lub

2)    gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, lub

3)    nie udokumentowania przez podmiot własnych źródeł finansowania, lub

4)    ujawnienia okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu lub okoliczności wskazujących, że którakolwiek z informacji lub danych podanych w ofercie jest nieprawdziwa, lub

5)    nie wykazania przez podmiot należytego zabezpieczenia środków własnych w wysokości co najmniej 50% wartości zadania określonej w pkt 9 rozdziału niniejszego ogłoszenia  pt. „Zasady przyznawania dofinansowania”.

Ocena okoliczności zawartych z ppkt 4 i 5 jako stanowiących podstawę odmowy udzielenia dofinansowania należy wyłącznie do Miasta Szczecinek.

8.    Podpisanie umowy o zlecenie zadania nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Miasto Szczecinek dofinansowania na realizację zadania z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2011 – edycja 2.

9.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

10.  Miasto Szczecinek zastrzega sobie prawo do odwołania lub rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyn. Z powyższego tytułu nie będą przysługiwać podmiotom jakiekolwiek roszczenia wobec Miasta Szczecinek.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT

Oferta będzie oceniana według poniższych kryteriów z zastosowaniem punktacji od 1 do 10:

1)    udział własnych środków finansowych podmiotu w realizacji zadania;

2)    doświadczenie podmiotu w pracy z dziećmi do lat 3;

3)    deklarowana przez podmiot liczba dzieci w żłobku;

4)    posiadane przez podmiot warunki lokalowe do prowadzenia żłobka.

 

INFORMACJA DODATKOWA

Burmistrz Miasta Szczecinek deklaruje, że po powstaniu grupy żłobkowej wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie ustalenia od 2012 roku zasad i wysokości przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta Szczecinek na każde dziecko.

 

Załączniki:

1)    Załącznik Nr 1 - oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami,

2)    Załącznik Nr 2 – oświadczenie w zakresie zdolności finansowej do wykonania zadania,

3)    Załącznik Nr 3 – karta oceny,

4)    Załącznik Nr 4 – wzór umowy.