Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2011 zadania pn. „Prowadzenie plaż miejskich wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego” (Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 lutego 2011r.).

 

Burmistrz Miasta postanowił powierzyć realizację ww. zadania Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która jako jedyna złożyła ofertę, i przekazać dotację na realizację zadania w wysokości 100.000 zł.

 


 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

 

Burmistrz Miasta Szczecinek

ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2011

prowadzenia plaż miejskich i wypożyczalni sprzętu pływającego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

1.   Kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadania wynosi po 100 000 zł.

2.    Zadanie obejmuje przygotowanie do sezonu i prowadzenie dwóch plaż miejskich Szczecinku przy ulicy Mickiewicza i przy ulicy Kilińskiego zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005r., Nr 239, poz. 2019) oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz.U. Nr 57, poz. 358).

 

Warunki i zasady składania ofert

 

1.    W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)   dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą gwarantującą realizację zadania lub skorzystają z podwykonawców dysponujących odpowiednio wyszkoloną kadrą,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

2.    Zadanie, które jest przedmiotem konkursu powinno być realizowane od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2011r.

3.    Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

4.    Formularz, o którym mowa w pkt. 5 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek oraz w pokoju 10 i 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek.

5.    Do oferty należy dołączyć:

a)   kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)    aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

Termin składania ofert

 

1.   Składanie ofert na realizację zadania następuje do 10 marca 2011r. o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Prowadzenia plaż miejskich" w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 5 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

1.    Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)   proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)   planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e)   planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)     w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

3.   Decyzję o wyborze organizacji, która uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

4.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku organizacja może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

5.   Burmistrz Miasta może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową organizacji.

6.    W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a organizacją, której oferta została wybrana.

8.   Środki na realizację zadania konkursowego, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

a)    w 2009r. - 100.000 zł

b)    w 2010r. - 100.000 zł.

 

Uwaga!

Bliższe informacje można uzyskać pod numerami telefonu tel. 94 37 141 18, 94 37 141 53 oraz pok. 10 i 31 Urzędu Miasta Szczecinek.