Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty

 

Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Oferty wpłynęły po ogłoszeniu przez Burmistrz Miasta konkursu na realizację w 2011 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2011 konkursu ofert (Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 7 lutego 2011 roku.).

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.     Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

·   Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej -  XIII Letni Kurs Pianistyczny Szczecinek 2011 – 13 000 zł

·   Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy

– V Rajd Niepodległości –  200 zł

– Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej – 300 zł

·   Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 – „XIV Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych –  5 000 zł

·   Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne – Cykl Koncertów Edukacyjnych „Mała Filharmonia” - 4 000 zł

·   Stowarzyszenie ATUT – VIII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych Szczecinek 2011 - 2 000 zł

·   Stowarzyszenie „Caldera” – 20 lat Czarnego Szczepu. Wystawa w Muzeum Regionalnym w Szczecinku - 500 zł.

 

2.      Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz programy promocji zdrowia

·   Polski Związek Niewidomych – „Odnaleźć właściwą drogę” – 8 000 zł

·   Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę – 2 500 zł

·   Stowarzyszenie Amazonek – Turnus rehabilitacyjny „Adaptacja do zmienionych warunków życia po leczeniu raka piersi” – 10 000 zł

·   Stowarzyszenie ATUT – IX Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych – 1 500 zł

·   Fundacja Miłosierdzie i Wiedza – Klub Wsparcia Rodziny – 2 000 zł

·   Fundacja „Przystań” – Aktywny Senior – 9 000 zł

·   Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „Uniwersytet Trzeciego Wieku” – 12 000 zł.

 


Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych
Miasta Szczecinek
w 2011r.:

 

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)   podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

b)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

c)    ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

 

2.    Programy na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz programy promocji zdrowia, w zakresie następujących sfer zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a)   ochrona i promocja zdrowia,

b)   działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

c)   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

1.    Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych – kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2011 roku wynosi 25 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2.   Programy na rzecz ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz programy promocji zdrowia - kwota przeznaczona z budżetu Miasta na realizację zadań w 2011 roku wynosi 45 000 zł, a wysokość wsparcia realizacji zadania może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

 

II. Warunki i zasady składania ofert

1.   Zadania, które są przedmiotem konkursu może być realizowane od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 14 marca 2011r. do 31 grudnia 2011r.

2.    Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

3.   Formularz, o którym mowa w pkt. 2 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale organizacje pozarządowe/konkursy), w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta Szczecinek w godzinach otwarcia Urzędu Miasta.

4.   Do oferty należy dołączyć:

a)      kopię aktualnego (zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

b)     w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania.

 

III. Termin składania ofert

1.    Składanie ofert na realizację zadania następuje do 1 marca 2011r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,  pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione w ciągu 3 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

1.   Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)     możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,

b)   kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie,

d)     planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

e)   planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f)       w przypadku oferenta, realizującego w latach poprzednich zlecone zadanie publiczne rzetelność i terminowość realizacji zadania oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

2.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

3.   Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4.   Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5.   W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.   Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem Szczecinek a podmiotem, którego oferta została wybrana.

7.  Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2009r.

2010r.

Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

 

25 000 zł

 

25 000 zł

Programy pomocy ludziom starszym, chorym
i niepełnosprawnym (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocji zdrowia

 

45 000 zł

 

45 000 zł

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek - pok. 31, tel. 94 37 141 53