Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty

 

Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które wpłynęły po ogłoszeniu otwartego konkursu na realizację w 2010r. programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2010r.).

Burmistrz Miasta postanowił powierzyć realizację ww. zadania Stowarzyszeniu „Onkologia Szczecinecka" i przekazać na jego realizację kwotę w wysokości 199.500 zł.

  

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku programu szczepień przeciw wirusowi HPV przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Kwota przeznaczona z budżetu Miasta Szczecinek na powierzenie realizacji zadania wynosi 200.000 zł.

 

Warunki i zasady składania ofert

 

1.   W konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)     prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b)    dysponują odpowiednimi warunkami i wyszkoloną kadrą gwarantującą realizację zadania lub wykonają go za pomocą innego podmiotu/innych podmiotów, dysponującym odpowiednimi warunkami i wyszkoloną kadrą,

c)      przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

 

2.    Program szczepień dziewcząt, maksymalnie 205 osób, urodzonych w 1997r. na stałe zameldowanych w Szczecinku, który jest przedmiotem konkursu obejmuje następujące działania:

a)   promocja programu wśród mieszkańców Miasta Szczecinek, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dziewcząt urodzonych w 1997r.,

b)   uzyskanie zgody rodziców na wykonanie szczepień,

c)   zakup szczepionki przeciw wirusowi HPV, dopuszczonej do obrotu i stosowania na terenie Polski na podstawie wpisu do rejestru środków farmaceutycznych lub materiałów medycznych w ilości dawek niezbędnych do wykonania pełnego cyklu szczepień wszystkich zakwalifikowanych dziewcząt,

d)   dostawa zakupionych szczepionek do wytypowanych przez organizację punktów szczepień,

e)   przeprowadzenie badania przez lekarza pediatrę lub lekarza rodzinnego dziewcząt zgłaszających się na szczepienie,

f)   wykonanie cyklu szczepień, tj. w trzech dawkach, zakwalifikowanych dziewcząt.

 

3.     Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji i zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

 

4.     Formularz, o którym mowa w pkt. 4 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale informacje/ ogłoszenia o konkursach), w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek.

 

5.     Do oferty należy dołączyć:

a)     aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

b)     aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, ale z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

c)      sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

d)      sprawozdanie finansowe za 2008 rok obejmujące bilans, rachunek wyników,

e)      wykaz kadry mającej realizować działania określone w pkt. 3 ppkt. e - f.

 

Termin składania ofert

 

6.     Oferty na realizację zadania należy składać do 1 marca 2010r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

 

7.     Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Program szczepień HPV” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

 

8.     Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 5 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zasady przyznawania dotacji

 

9.     Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

10.  Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)    wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy,

b)    koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

c)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem Szczecinek,

d)    możliwość realizacji zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.

 

12.  Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

 

13.  Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoja ofertę.

 

14.  Wyniki konkursu ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

15.  Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ ofert do realizacji.

 

Podpisanie umowy

 

16.    Warunkiem podpisania umowy jest przedłożenie przez podmiot następujących dokumentów:

a)   Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, obejmującej w swoim przedmiocie i zakresie pozyskania szczepionki, prawidłowego przechowania szczepionki oraz dokonania szczepienia.

b)    Potwierdzenie dysponowania wymaganymi warunkami spełniającymi wymogi przepisów dotyczących zabezpieczenia i przechowywania leków (szczepionek).

c)    Potwierdzenie dysponowania kadrą posiadającą wymagane kwalifikacje do wykonywania szczepień.

d)    Kopia aktualnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ubezpieczyciela.

e)   Certyfikat do umowy ubezpieczenia OC wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający, że:

-      zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW,

-      umowa ubezpieczenia została zawarta w oparciu o Trigger ubezpieczeniowy – Act Commited (odpowiedzialność za szkody będące następstwem zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia),

-      zakres umowy ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców - przypadku wykonywania szczepień przez osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej w podmiocie wykonującym zadanie.

 

17.  W przypadku powierzenia przez podmiot wykonania zadania za pomocą innego podmiotu/innych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt. 16 dotyczą podmiotu/podmiotów bezpośrednio realizującego/-ych zadanie.

 

18.  Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową podmiotu.

 

19.  W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

20.  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a podmiotem, którego oferta została wybrana.

 

21.  Środki na realizację zadania konkursowego z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji w roku 2009 wyniosły 157.068,69 zł.

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53