Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty

Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Oferty wpłynęły po ogłoszeniu przez Burmistrz Miasta konkursu na realizację w roku 2010 zadań własnych Miasta Szczecinek (Zarządzenie 6/10 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 19 stycznia 2010r.).

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.   Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych

·       Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej - XII Letni Kurs Pianistyczny - 13 000 zł

·       Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. chor. Zdzisława Pilawy

-       IV Rajd Niepodległości - 100 zł

-       Zlot wszystkich pokoleń harcerskich - 200 zł

-       Hufcowy Festiwal Kultury Harcerskiej i Piosenki Turystycznej - 500 zł

-       XXI Hufcowy Rajd Jesienny „I znów jesteśmy razem" - 200 zł

-       XX Rajd Ekologiczny „I znów jesteśmy razem" - 200 zł

·       Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe Nr 47 - „XIII Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych - 4 500 zł

·       polskie Stowarzyszenie Kultury Hip Hop - Muzyka przeciwko przemocy - przegląd zespołów tanecznych oraz wykonawców muzyki reggae - 3 500 zł

·       Stowarzyszenie ATUT - VII Jarmark Twórczości Osób Niepełnosprawnych - 1 500 zł

·       Stowarzyszenie „Caldera"

-       Czarny Płomień - widowisko tańca z okazji 700-lecia miasta - 300 zł

-       Baśniowy konkurs dla przedszkolaków „Zaczarowana Księga" - 100 zł

-       Szczecineckie przemiany - wystawa standów przestrzeni publicznej - 800 zł

-       II Zawody „Sprawni jak zające" - 100 zł.

 

2.   Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz promocji zdrowia

·       Polski Związek Niewidomych - Wyjazdowe szkolenie rehabilitacyjno - integracyjne - 7 500 zł

·       Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Program pomocy ludziom chorym na cukrzycę - 3 000 zł

·       Stowarzyszenie Amazonek

·       - Turnus edukacyjno - integracyjny - 5 500 zł

·       - Szczecinek na różowo - Amazonki dla zdrowia kobiet - 5 000 zł

·       Stowarzyszenie ATUT - VIII Turniej Pływacki Osób Niepełnosprawnych - 1 000 zł

·       Fundacja Miłosierdzie i Wiedza - Klub Wsparcia Rodziny - 3 000 zł

·       Fundacja NOA - Klub „Niezapominajka" dla osób ze schorzeniami psychogeriatrycznymi w tym chorych na Alzheimera - 6 000 zł

·       Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego - „Razem ku radości istnienia - wyjazd integracyjny dla dzieci głębszą niepełnosprawnością intelektualną - 2 000 zł

·       Społeczne Towarzystwo Oświatowe - „Uniwersytet Trzeciego Wieku" - 12 000 zł.

 

Z podmiotami, które Burmistrz Miasta postanowił wspierać w realizacji zadań zostaną podpisane umowy w sprawie sposobu wykorzystania dotacji.

 

Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację jest jedną z form współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na relizację zadań własnych
Miasta Szczecinek w 2010r.:

 

1.   Organizacja imprez kulturalnych i eukacyjnych - przeznaczona kwota 25 000 zł.
Dotacja może być uznana w wysokości nieprzekraczającej 70% kosztów realizacji projektu.

2.   Programy pomocy ludziom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz promocji zdrowia - przeznaczona kwota 45 000 zł.
Dotacja może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 80% kosztów realizacji projektu.

I. Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

2.   Zadania, które są przedmiotem konkursu mogą być realizowane od 1 marca do 31 grudnia 2010r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji i zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

4.   Formularz, o którym mowa w pkt. 3 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale informacje/ ogłoszenia o konkursach), w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek.

5.   Do oferty należy dołączyć:

a)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

b)   aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, ale z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

c)   sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

d)   sprawozdanie finansowe za 2008 rok obejmujące bilans, rachunek wyników.

II. Termin składania ofert

1.    Składanie ofert na realizację zadań następuje do 22 lutego 2010r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 5 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. 

III. Zasady przyznawania dotacji

1.    Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi nie później, niż 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2.    Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)    wartość merytoryczna projektu - celowość, zakres rzeczowy,

b)    koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

c)     wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,

d)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem.

3.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska/-ją dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

4.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskodawca w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.    Wyniki konkursów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

6.    Konkursy unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ ofert do realizacji.

7.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a podmiotem, którego oferta została wybrana.

10.   Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2008r.

2009r.

Organizacja imprez kulturalnych, sportowych
i edukacyjnych

 

25 000 zł

 

25 000 zł

Programy pomocy ludziom starszym, chorym
i niepełnosprawnych (zwłaszcza grupy samopomocowe) oraz promocji zdrowia


45 000 zł

 

45 000 zł

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek - pok. 31, tel. 94 37 141 53.