Konkurs dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego rozstrzygnięty


Burmistrz Miasta rozpatrzył oferty na realizację w 2010 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Oferty wpłynęły po ogłoszeniu przez Burmistrz Miasta konkursu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Lista wybranych podmiotów oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przedstawia się następująco:

1.    Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych:

-       Caritas Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu - Świetlica opiekuńczo - wychowawcza - 8.810 zł

-       Fundusz Tratwa Szczecinek - Świetlica Środowiskowa Tratwa - 63.469 zł

-       Caritas Parafii pw. NNMP - Świetlica profilaktyczno - wychowawcza „Magdalenka" - 55.636 zł

-       Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Szczecinku - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze - 28.000

-       Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek - Świetlica profilaktyczno - wychowawcza - 71.463 zł.

 

2.   Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej:

-       Fundusz Tratwa Szczecinek - 30.000 zł.

 

3.    Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych:

-       Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Bratek" - 55.000 zł.

 

4.   Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii:

-       Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek - 15.000 zł.

 

5.   Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów młodzieżowych:

-       Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinek - 25.000 zł.

 

Z podmiotami, które Burmistrz Miasta postanowił wspierać w realizacji zadań zostaną podpisane umowy w sprawie sposobu wykorzystania dotacji.

 

Wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację jest jedną z form współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Burmistrz Miasta Szczecinek

działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

zaprasza organizacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność pożytku publicznego

do udziału w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku:

1.   Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych -  kwota przeznaczona z budżetu miasta na realizację zadania wynosi 245 000 zł.

2.   Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej – przeznaczona kwota 30 000 zł.

3.    Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego - przeznaczona kwota 55 000 zł.

4.   Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zażywających środki psychoaktywne i ich rodzin” - przeznaczona kwota 15 000 zł.

5.   Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów młodzieżowych - przeznaczona kwota 25 000 zł.

 

Dotacja może być przyznana w wysokości nieprzekraczającej 90% kosztów realizacji projektu.

 

Warunki i zasady składania ofert

1.   W konkursach ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)   zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Szczecinka,

b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c)    dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,

d)   przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę na obowiązującym formularzu.

2.   Zadania, które są przedmiotem konkursów mogą być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

3.   Ofertę należy przygotować na formularzu, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji i zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

4.   Formularz, o którym mowa w pkt. 3 dostępny jest na stronie www.szczecinek.pl (w dziale ogłoszenia, przetargi/ ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.szczecinek.pl (w dziale informacje/ ogłoszenia o konkursach), w Biurze Obsługi Interesanta oraz w pokoju 31 Urzędu Miasta w godzinach otwarcia Urzędu Miasta Szczecinek.

5.   Do oferty na zadań nr 1-5 należy dołączyć:

a)   aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentowania,

b)   aktualny (zgodny ze stanem faktycznym, ale z datą wydania nie wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty) odpis z właściwego rejestru, a w przypadku organizacji kościelnych, związków wyznaniowych dokument poświadczający osobowość prawną, potwierdzony na każdej stronie za zgodność z oryginałem,

c)   sprawozdanie merytoryczne za 2008 rok podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania,

d)   sprawozdanie finansowe za 2008 rok obejmujące bilans, rachunek wyników,

dla zadania nr 1:

e)   harmonogram pracy świetlicy, zgodnie z wzorem, który dostępny jest w miejscach wymienionych w pkt. 4,

dla zadań nr 1, 4 i 5:

f)   wykaz realizatorów zadania wraz z kserokopiami (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe.

Termin składania ofert

1.    Składanie ofert na realizację zadań następuje do 23 grudnia 2009r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Szczecinek.

2.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek lub przesłać pocztą.

3.    Oferty złożone na innych formularzach, złożone po terminie lub niekompletne, nieuzupełnione w ciągu 5 dni od daty powiadomienia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

Zasady przyznawania dotacji

1.    Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi nie później, niż 21 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2.    Dokonując oceny ofert komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:

a)     zgodność projektu z zadaniami Miasta oraz z zadaniami statutowymi organizacji,

b)     wartość merytoryczna projektu – celowość, zakres rzeczowy,

c)     koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,

d)      wysokość udziału środków własnych organizacji oraz oczekiwana wysokość wsparcia finansowego,

e)    doświadczenie oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze oraz dotychczasowa współpraca organizacji z Miastem,

f)      możliwość realizacji zadania, w tym posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe.

3.   Decyzję o wyborze podmiotu/ów, który/-e uzyska dotację oraz o jej wysokości podejmie Burmistrz Miasta Szczecinek po przedstawieniu przez komisję konkursową oceny ofert.

4.    Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskodawca w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5.    Wyniki konkursów ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 21 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

6.    Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty/ofert do realizacji.

7.    Burmistrz Miasta może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

8.    W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Miasta, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9.    Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Miastem a podmiotem, którego oferta została wybrana.

10.   Środki na realizację poszczególnych zadań konkursowych, przyznane z budżetu Miasta Szczecinek w postaci dotacji wyniosły:

 

Nazwa zadania

2008r.

2009r.

Programy opiekuńcze dla dzieci z grup ryzyka (z rodzin dysfunkcyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem świetlic socjoterapeutycznych

 

245 800 zł

 

246 296 zł

Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej

 

30 000 zł

 

25 000 zł

Programy pracy z grupami ryzyka i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, w tym prowadzenie klubu abstynenta i punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych

 

 

50 000 zł

 

 

55 000 zł

Programy służące rozwiązywaniu problemów narkomanii

10 000 zł

10 000 zł

Środowiskowe programy profilaktyki uzależnień realizowane w oparciu o ideę liderów młodzieżowych

20 000 zł

20 000 zł

 

Bliższych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień oraz kontaktów z organizacjami pozarządowymi - Urząd Miasta Szczecinek – pok. 31, tel. 94 37 141 53.