Adres:

ul. Wiejska 4

ul. Wodociągowa 6a/1b i 6a/5

ul. Koszalińska 89

78-400 Szczecinek
tel.:
94 372 80 00
fax: 94 372 80 02
e-mail:
mops@ szczecinek.net.pl
strona internetowa: www.mops.szczecinek.pl

strona internetowa BIP: www.bip.mops.szczecinek.pl

Dyrektor: Marta Niewczas


W Szczecinku:

  przy ul. Wiejskiej 4 prowadzone są zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym Noclegownia; wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"; przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariatu oraz sprawy dotyczące skarg i wniosków oraz odwołań i zażaleń, organizacyjno-kadrowe i finansowo-księgowe,

   przy ul. Wodociągowej 6a/1b i 6a/5 prowadzone jest Schronisko dla osób bezdomnych "Zacisze",

   przy ul. Koszalińskiej 89 prowadzone są sprawy: dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, działań wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczenia wychowawczego, świadczenia z ustawy Za życiem oraz świadczenia Dobry start, zaświadczenia z ustawy - Prawo ochrony środowiska.

 

 

Działalność Ośrodka obejmuje m.in.:

1.  Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

2.  Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

3.  Realizację zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych:

1)   ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2)   ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3)   uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

4)   ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

5)   ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

6)   ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7)   ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

8)   ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

9)   ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

10) ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

11) ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

12) ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

13) ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

14) ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

15) ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

16) uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start",

17) ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

18) ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

19) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.