Podstawa prawna: art. 72 § 1 i art. 73 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

2.   Załączniki:

·       dokumenty potwierdzające słuszność wniosku.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, pok. nr 008, tel. 94 37 141 25.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Opłaty nie pobiera się.