Podstawa prawna: art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) oraz § 1 uchwały Nr XVII/169/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 34, poz. 678).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Nie wymaga się.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zawiadomienia i decyzje doręczone za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 202, tel. 94 37 141 49.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.