Podstawa prawna: rozdział 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. 2019 poz. 631)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym.

2.    Załączniki:

·       pisemna zgoda na pełnienie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku gdy przewodniczącym jest inna osoba niż organizator zgromadzenia,

·       zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w formacie dowodowym (35 mm x 45 mm).

3.    Do wglądu:

·       dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

·       dokument potwierdzający prawo do reprezentowania osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizator wnosi zawiadomienie o zgromadzeniu.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku, gdy Burmistrz Miasta akceptuje zawiadomienie, niezwłocznie informuje Komendanta Powiatowego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

Przewodniczący zgromadzenia otrzymuje identyfikator zawierający następujące dane: określenie funkcji jako przewodniczącego zgromadzenia, zdjęcie, imię i nazwisko, podpis właściwego przedstawiciela Burmistrza Miasta, pieczęć Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. Burmistrz Miasta udostępnia niezwłocznie tę decyzję w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.

Decyzje o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w BIP.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001, tel. 94 37 141 24.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Koszalinie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w BIP. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia

UWAGI:

1.   Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

2.   Burmistrz Miasta zakazuje zgromadzenia, jeżeli:

·      jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie z 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,

·      odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach,

·      organizator zgomadzenia poinformowany, iż w miejscu i czasie, w którym planował przeprowadzić zgromadzenie odbywać się będzie inne, wcześniej zgłoszone zgromadzenie i nie jest możliwe oddzielenie obu zgromadzeń lub odbycie w taki sposób, aby ich przebieg nie zagrażał życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach i wezwany do zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia, takiej zmiany nie dokonał.

3.    W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, które nie spełnia wymagań określonych w art. 10 ustawy,  Burmistrz Miasta informuje niezwłocznie organizatora zgromadzenia o stwierdzonych brakach formalnych. Zawiadomienie spełniające wymagania wnosi się z zachowaniem terminu, o którym mowa w ust. 1.