Podstawa prawna: art. 38 - 41 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY (do wglądu):

1.   Gdy rodzice są małżeństwem:

·       dowody osobiste rodziców*,

·       odpis skrócony aktu małżeństwa**.

2.   Gdy matka jest panną:

·       dowód osobisty matki*,

·       odpis skrócony aktu urodzenia matki**.

3.   Gdy matka jest rozwiedziona:

·       dowód osobisty matki*,

·       skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa**.

4.   Gdy matka jest wdową:

·       dowód osobisty matki*,

·       skrócony odpis aktu zgonu męża**.

 

* Rodzice dziecka przekładają do wglądu ważne dowody osobiste z aktualnym miejscem zameldowania.

** Odpisy nie są wymagane w przypadku, gdy akt zostały sporządzone w tutejszym USC.

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

·          sporządzenie aktu urodzenia,

·          wydanie pierwszego odpiuy skróconego aktu urodzenia.

 

Opłacie skarbowej podlegają:

·          kolejny odpis aktu urodzenia – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

·          pełnomocnictwo do zgłoszenia aktu urodzenia, jeśli takie zostało wystawione – 17 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·           przelewem na konto Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,

·   na miejscu, w kasie w tut. Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bezpośrednio po sporządzeniu aktu urodzenia wydaje się 3 odpisy skrócone aktu urodzenia dziecka.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

UWAGI:

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka. Jeżeli żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze USC, w którym powinna nastąpić rejestracja urodzenia dziecka, zgłoszenia urodzenia można dokonać w USC miejsca zamieszkania rodziców lub jednego z nich.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia lub 3 dni, jeżeli dziecko urodziło się martwe. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju.

 

Osoby uprawnione:

Do zgłoszenia urodzenia dziecka, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.

W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 

Nadanie dziecku imienia:

Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia niepozwalającego odróżnić płci dziecka.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.Sporządziła: Beata Bednarska