Podstawa prawna: art. 35 w związku z art. 31 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Umotywowane podanie o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania)skierowane do Burmistrza Miasta Szczecinek.
W podaniu należy wskazać:
- faktyczny adres zamieszkania osoby, której podanie dotyczy lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu ww. osoby,
- podać dane 2 świadków, który potwierdzą fakt opuszczenia bądź niezamieszkiwania przedmiotowego lokalu przez ww. osobę.

2.   Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądy, umowa najmu).

3.   Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta (parter).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za wydanie decyzji - 10,00 zł,

·       za udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł.

 

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarnową wnosi się na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 - Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 001, tel. 94 37 141 24.

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie administracyjne.

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu)

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wniosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek.

 

UWAGI:

1.   Z podaniem o wymeldowanie lub uchyleniem zameldowania występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący), z którego ma nastąpić wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.

2.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.