Podstawa prawna:
art. 24 ust. 1-5, art. 25 ust. 1 i 3, art. 26-28 ust. 1-2d i 4, art. 30, 32 ust. 1, 3 i 4 ustawy z 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382, ze zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017r. poz. 2411)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).

    lub

    - w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP.

2.   Do wglądu:

·      dowód osobisty lub paszport,

·      dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku) – oryginały dokumentów,

·       w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika: pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika:

·       opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej - opłatę skarbową wnosi się na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002 (parter).

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów, czynność zameldowania na pobyt stały dokonywana jest od ręki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEZDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 002, tel. 94 37 141 63.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   Obowiązku zameldowania się należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem (pisemnym) udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

2.   Osoba dokonująca zameldowania ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu stałego” potwierdzenie faktu pobytu w lokalu, dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

3.     Osoba dokonująca zameldowania w formie elektronicznej, dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a osoba nieposiadająca tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

4.    Dokonując zameldowania na pobyt stały w miejscu nowego pobytu, nie ma konieczności wymeldowania się z dotychczasowego miejsca pobytu stałego, ponieważ wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza "Zgłoszenie pobytu stałego".

5.    Zgłoszenie pobytu stałego należy dokonać najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.