Podstawa prawna: art. 139, art. 220, art. 222, art. 223, art. 227, art. 236 i art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Odwołanie od decyzji.

*Odwołanie (lub zażalenie) powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni - od dnia wpłynięcia odwołania/ zażalenia.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję lub postanowienie wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie służy stronie prawo wniesienia skargi (2 egzemplarze) do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie, ul. Małopolska 17, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.