Podstawa prawna: art. 262 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o uchylenie kary porządkowej.

2.    Załączniki:

·       dokumenty, potwierdzające okoliczności niewykonania obowiązku.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni - od dnia wszczęcia postępowania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy , pok. nr 010, tel. 94 37 141 14.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

UWAGI:

1.   Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego:

·      nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli zobowiązani, lub

·      bezzasadnie odmówili złożenia wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin lub udziału w innej czynności, lub

·      bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed jej zakończeniem, mogą zostać ukarani karą porządkową do 2 800 zł.

Dotyczy to również:

·      osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej na biegłego,

·      osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin.

2.   Organ podatkowy, który nałożył karę porządkową może, na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, uznać za usprawiedliwione niestawiennictwo lub niewykonanie innych obowiązków i uchylić postanowienie nakładające karę.