Podstawa prawna: art. 240 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Podanie o wznowienie postępowania.

2.    Załączniki:

·       dokumenty, na których strona opiera swoje żądanie.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie o wznowieniu postępowania lub decyzja o odmowie wznowienia postępowania, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy , pok. nr 010, tel. 94 37 141 14.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wznowienia postępowania (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

·      dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe (jeśli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego, postępowanie może być wznowione również przed wydaniem przez sąd lub inny organ orzeczenia stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa; można wznowić także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na skutek upływu czasu lub innych przyczyn, określonych w przepisach prawa),

·      decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,

·      decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu,

·      strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,

·      wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który wydał decyzję,

·      decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji,

·      decyzja została wydana bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,

·      decyzja została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny.