Podstawa prawna: art. 204 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o zawieszenie postępowania podatkowego.

2.    Załączniki:

·       dokumenty potwierdzające podane w uzasadnieniu fakty.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy , pok. nr 013, tel. 94 37 141 11.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie potrącenia (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

Jeśli w ciągu 3 lat od daty zawieszenia postępowania strona nie zwróci się o jego podjęcie, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.