Podstawa prawna: art. 167 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek w sprawie zmiany zakresu postępowania.

2.    Załączniki:

·       dokumenty potwierdzające podane w uzasadnieniu fakty.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1.   Do 30 dni.

2.   Termin wymieniony w pkt. 1 biegnie na nowo od dnia roszczenia zakresu lub zgłoszenia nowego żądania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie, jeżeli organ podatkowy odmawia uwzględnienia żądania w sprawie zmiany zakresu postępowania, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, pok. nr 010, tel. 94 37 141 14.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie odmowne (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

UWAGI:

Do czasu wydania decyzji przez organ pierwszej instancji strona może rozszerzyć zakres żądania lub zgłosić nowe żądanie, niezależnie od tego, czy żądanie to wynika z tej samej podstawy prawnej co dotychczasowe, pod warunkiem, że dotyczy tego samego stanu faktycznego.