Podstawa prawna: art. 14j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900 ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, przedstawienie wyczerpującego stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

 

OPŁATY:

40,00 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 90 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienie, którego odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Finansowy, pok. nr 010, tel. 94 37 141 14.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.