Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

2.    Załączniki:

·      dokumenty na poparcie wniosku – oszacowanie dokonane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 203, tel. 94 37 141 41.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa obniżenia opłaty upoważnia użytkownika wieczystego do złożenia wniosku o aktualizację opłaty za użytkowanie wieczyste bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 30 dni od daty doręczenia odmowy o aktualizacji opłaty.

Od orzeczenia Kolegium użytkownik wieczysty może wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do Sądu Powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.