Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012r. poz. 83, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2.    Załączniki:

·       aktualny odpis z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości (nie jest wymagany odpis z księgi elektronicznej).

 

OPŁATY:

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia zaliczki na pokrycie kosztów przygotowania nieruchomości do przekształcenia - sporządzenie wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.

Przekształcenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja, której odbiór następuje osobiście lub drogą pocztową z potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 201, tel. 94 37 141 42.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego użytkownik wieczysty może wnieść skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

 

UWAGI:

1.   Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.   Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności muszą złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości.

3.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.