Podstawa prawna: art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Szczecinek.

2.    Osoby fizyczne - załączniki:

·       rozliczenie roczne (PIT),

·       zaświadczenia o zarobkach członków rodziny,

·       zaświadczenia o uzyskanej pomocy finansowej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

·       zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy (w przypadku osób bezrobotnych).

3.    Osoby prawne:

·       oznaczenie wykonywanej działalności według PKD,

·       wskazanie, czy przedsiębiorca jest przedsiębiorcą małym lub średnim,

·       podanie liczby zatrudnionych,

·       zobowiązania,

·       lista głównych wierzycieli,

·       bilans zysków i strat za poprzedni rok,

·       aktualne sprawozdanie finansowe.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 201, tel. 94 37 141 42.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.