Podstawa prawna:
rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629, ze zm.)
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45, poz. 453)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

2.    Załączniki:

·       dokument potwierdzający własność nieruchomości.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·      za wydanie decyzji - 10,00 zł,

·      za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł,

wnoszona gotówką w kasie w tut. Urzędzie lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Postanowienia i decyzje wysyłane są pocztą lub odbierane przez składającego wniosek o rozgraniczenie.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 202, tel. 94 37 141 49.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Decyzja jest ostateczna.

Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

 

UWAGI:

1.    Po złożeniu wniosku, Wydział Nieruchomości wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

2.   Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.