Podstawa prawna:
art. 2 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892)
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek najemcy lokalu mieszkalnego.

2.    Załączniki:

·      oświadczenie o wyborze kancelarii notarialnej,

·      oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykup lokalu mieszkalnego za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

·       oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Łączny termin postępowania wynosi około 6 miesięcy. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego w wybranej przez nabywcę kancelarii notarialnej.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 201 tel. 94 37 141 42.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 

UWAGI:

1.   Pozytywnie zaopiniowany przez ZGM TBS Spółka z o. o. wniosek przedkłada się na sesję Rady Miasta Szczecinek, do której wyłącznej właściwości należy podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lokali.

2.   Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta o przeznaczeniu lokalu do zbycia, najemca jest wzywany do wpłaty zaliczki na wycenę lokalu, a po dokonaniu tej wpłaty zlecana jest wycena rzeczoznawcy majątkowemu.

3.    Na podstawie wyceny lokalu sporządza się obwieszczenie o lokalu przeznaczonym do sprzedaży, które podaje się do publicznej wiadomości w formie wykazu. Wykaz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  na okres 3-ch tygodni.

4.   Po upływie 6-ciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu sporządza się protokół uzgodnień postanowień do umowy i wyznacza termin zawarcia umowy notarialnej.