Podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2.   Załączniki:

·       odpis z księgi wieczystej stwierdzający aktualny stan faktyczny,

·       kserokopia aktu notarialnego lub decyzji oddającej nieruchomość w użytkowanie wieczyste.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI I ZAŁATWIENIA WNIOSKU:

Do 30 dni. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych.
Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Nieruchomości, pok. nr 203, tel. 94 37 141 41.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

1.   O sprzedaż nieruchomości powinni ubiegać się wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta lub Wydziale Nieruchomości.