Podstawa prawna: art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Doręczone przez duchownego przed upływem 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa wyznaniowego zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydane przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł

pobierana w momencie wydania przez kierownika USC zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

·       na miejscu, w kasie w tut. Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019 i 020.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Niezwłocznie po doręczeniu zaświadczenia przez duchownego.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bezpośrednio po sporządzeniu aktu małżeństwa wydaje się bezpłatnie 1 egzemplarz odpisu skróconego aktu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019 i 020, tel. 94 37 141 32-33.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej nadesłanego po terminie, Urząd Stanu Cywilnego niezwłocznie powiadamia osoby zainteresowane o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC, mogą wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania tej czynności.

 

UWAGI:

Po sporządzeniu aktu małżeństwa w USC należy zgłosić się po odbiór 1 egzemplarza odpisu skróconego aktu małżeństwa.

 

Sporządziła: Beata Bednarska