Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Podanie o skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

2.   Załączniki:

·       dokument potwierdzający uzasadnienie wniosku (np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia).

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za wydane zezwolenie - 39,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

·       na miejscu, w kasie w tut. Urzędzie.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pismo informujące o wydanym zezwoleniu bądź o odmowie wydania zezwolenia z potwierdzeniem odbioru przez strony.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Wniosek do Sądu Rejonowego w Szczecinku w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika USC o przyczynach odmowy.

 

 

Sporządziła: Beata Bednarska