Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: art. 50-54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego*, który powinien zawierać:

1)    określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych, również w skali 1:2000,

2)    charakterystykę inwestycji obejmującą:

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3)    w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a)   docelową rzędną składowiska odpadów,

b)   roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c)   sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d)  sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

 

* Inwestycja celu publicznego (art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) to działania o znaczeniu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, tj.:

1)   wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji;

1a)  wydzielanie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie,

1b) wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, a tym rejonów podejść oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń;

2)   budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń,

2a) budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla;

3)   budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;

4)  budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

5)  opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego;

6)   budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych,

6a) budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a także innych obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług;

7)   budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;

8)     poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą;

8a) poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla;

9)     zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;

9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;

9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;

10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

Formularz wniosku można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta.

2.    Załączniki do wniosku:

·      kopia mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, kopia mapy katastralnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 ,
w tym:

-   na jednym egzemplarzu mapy należy określić granice terenu objętego wnioskiem, odpowiednio zaznaczone kolorem i opisane,

-   na drugim egzemplarzu mapy należy przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu i opis,

·      ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,

·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·        za decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598,00 zł, przy czym zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy,

·       za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł

wnoszona jest przed złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek. Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

Wyłączenia z opłaty skarbowej lub zwolnienia od opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 2-4 oraz art. 7).

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia Strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 209).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pokój nr 209, tel. 94 37 141 46.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta).

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

·     za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł.

 

UWAGI:

1.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.


 

 

 

 

Załączniki

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (44.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marlena Zając
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:12:52
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-05-01 18:45:00
Ostatnia zmiana:2020-08-04 10:35:30
Ilość wyświetleń:5492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij