Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Decyzje o warunkach zabudowy

Podstawa prawna: art. 52, 59 – 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który powinien zawierać:

·      określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;

·      charakterystykę inwestycji obejmującą:

-     określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

-     określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

-     określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko, tj.:

*     rodzaj, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia,

*     powierzchnię zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną,

*     rodzaj technologii,

*     ewentualne warianty przedsięwzięcia,

*     przewidywaną ilość wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

*     rozwiązania chroniące środowisko,

*     rodzaje i przewidywaną ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

*     możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,

*     obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

-     w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży. Poprzez powierzchnię sprzedaży rozumie się:

tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.

Formularz wniosku i poniższą informację można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (parter).

2.    Załączniki:

·       dwie kopie mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (kopie mapy ww. można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. 28 Lutego 16),

·       dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, że istniejąca lub projektowana infrastruktura techniczna na danym terenie jest wystarczająca dla potrzeb obsługi planowanej inwestycji.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za decyzję o warunkach zabudowy - 107,00 zł,

·       za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł,

wnoszona jest przed złożeniem wniosku czy pełnomocnictwa, gotówką w kasie lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Do wniosku należy dołączy dowód wpłaty lub dokonania przelewu opłaty skarbowej.

Zwolnienia od opłaty skarbowej:

1.   Decyzje o warunkach zabudowy dotyczące budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

2.   Złożenie pełnomocnictwa w sprawie budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 60 dni. Przedłużenie tego terminu wymaga pisemnego powiadomienia strony, z podaniem przyczyny zwłoki i wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o warunkach zabudowy, doręczona Stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym pokwitowaniem odbioru, w siedzibie Urzędu (pok. nr 209).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pok. nr 209, tel. 94 37 141 46.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa:

·      za ewentualne pełnomocnictwo – 17,00 zł (od opłaty skarbowej zwolnione są sprawy budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia).

 

UWAGI:

1.    Inwestycje skomplikowane m. in. mogące pogorszyć stan środowiska, mogą powodować wydłużenie czasu trwania postępowania administracyjnego.

2.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w tym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Załączniki

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (49.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór pełnomocnictwa (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Joanna Gawrych
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:12:40
Opublikował:(brak danych)
Data publikacji:2008-05-01 18:34:59
Ostatnia zmiana:2015-12-30 07:57:32
Ilość wyświetleń:5485
Urząd Miasta Szczecinek
Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij