Podstawa prawna: art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioskodawca może, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2.    Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

3.   Karta informacyjna przedsięwzięcia.

 

Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz niezbędne informacje opisano w artykule Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.