Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wypis i wyrys:

·       z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

·       ze "Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Szczecinek".

Formularze wniosków oraz poniższą informację można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta.

2.    Załączniki:

·      1 egzemplarz mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczeniem terenu, którego dotyczy wniosek o wypis i wyrys,

·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       od wypisu do 5 stron30,00 zł,

·       od wypisu powyżej 5 stron50,00 zł,

·       od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł.

Zwolnienia od opłaty skarbowej:

Wypisy lub wyrysy w sprawach budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

UWAGA! Opłatę skarbową w kwocie: 20,00 zł – za wyrys; 30,00 zł – za wypis wnosi się przed złożeniem wniosku o wypis lub wyrys na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek. Dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

W przypadku, gdy opłata skarbowa za wypis lub wyrys będzie wyższa od wpłaconej opłaty, należy, przed odebraniem wypisu lub wyrysuj, wpłacić brakującą różnicę, w ustalonej przez Urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu lub wyrysu.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek doręczony wnioskodawcy za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Wypis/ wyrys wnioskodawca może odebrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. nr 209, za pisemnym pokwitowaniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pokój nr 209, tel. 94 37 141 43.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni w Biurze Obsługi Interesanta. W przypadku niedotrzymania tego terminu wniosek pozostanie bez rozpoznania.