Podstawa prawna: właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecinek lub Wniosek o zaświadczenie w sprawie rewitalizacji. Formularze wniosków i poniższą informację można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta.

2.    Załączniki:

·      1 egzemplarz mapy ewidencyjnej lub sytuacyjno – wysokościowej dot. przedmiotowej nieruchomości (kopię mapy ww. można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Szczecinku ul. 28 Lutego 16),

·      dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za zaświadczenie - 17,00 zł,

wnoszona jest przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Zwolnienia od opłaty skarbowej:

Zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego lub nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie doręczone stronie za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zaświadczenie strona może odebrać osobiście w siedzibie Urzędu (pok. nr 209) za pisemnym pokwitowaniem odbioru.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego, pok. nr 209, tel. 94 37 141 46.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

UWAGI:

W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni, w Biurze Obsługi Interesanta. W przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek pozostanie bez rozpoznania.