Podstawa prawna: art. 70  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, u stawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu :

·       dowody osobiste obojga rodziców.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za czynność - 11,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek

    Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

·       w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku pl. Sowińskiego 2

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019 lub 016

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oświadczenie przyjmuje się do protokołu, którego treść wpisuje się niezwłocznie w akcie urodzenia dziecka. Jeżeli akt urodzenia został sporządzony poza tut. USC protokół przesyła się do właściwego Urzędu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019 i 016, tel. 94 37 141 32, 37 140 88.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

UWAGI:

Rodzice zainteresowani zmianą imienia (imion) dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć Kierownikowi USC ustnie do protokołu wniosek o zmianę imienia.