Podstawa prawna: art. 90 i 91 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy , ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Do wglądu:

·       dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków (dowody osobiste)

Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia przez niego 13 roku życia

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po wpłynięciu podania.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oświadczenie przyjmuje się do protokołu, którego treść wpisuje się niezwłocznie w akcie urodzenia dziecka. Jeżeli akt urodzenia został sporządzony poza tut. USC protokół przesyła się do właściwego USC. Odmowa odebrania oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

Wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki składa się ustnie do protokołu.

 

Nadanie dziecku nazwiska nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do nadania mu nazwiska potrzebna jest jego zgoda.

Nazwisko dziecka nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

 

Oświadczenie o nadaniu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.