Podstawa prawna: art. 72-83 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 14 oraz 43 – 44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu:

·       ważne dowody osobiste rodziców,

·       odpis zupełny aktu urodzenia, jeżeli dziecko urodziło się poza Szczecinkiem,

·       aktualne zaświadczenie o ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego,

·       odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, gdy matka dziecka jest rozwiedziona lub pozostaje/pozostawała w separacji– do wglądu,

·       albo odpis skrócony aktu zgonu męża, gdy matka dziecka jest wdową – do wglądu.

 

Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami.

Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinku.

 

OPŁATY:

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

·   przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oświadczenie przyjmuje się do protokołu, którego treść wpisuje się niezwłocznie w akcie urodzenia dziecka. Jeżeli akt urodzenia został sporządzony poza tut. USC protokół przesyła się do właściwego Urzędu.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku odmowy przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa kierownik USC w terminie 7 dni informuje strony o przyczynie odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

UWAGI:

1.    Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

2.   Osoby, które ukończyły 16 lat, a nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa składają tylko przed sądem opiekuńczym.

3.    Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte.

4.    Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

5.   Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację lub rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.

6.    Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości.

7.    Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

8.   Jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka urodzonego złożono przed konsulem wpisanie tego oświadczenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu urodzenia dziecka. Natomiast jeżeli oświadczenie o uznaniu ojcostwa złożone przed konsulem dotyczy dziecka poczętego, lecz nie urodzonego oświadczenie to wpisuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania matki.

 

 

Sporządziła: Beata Bednarska