Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy , ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Do wglądu:

·       dokument stwierdzający tożsamość.

 

   

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za czynność – 11,00 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

-  przelewem na konto Miasta Szczecinek

   Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001

-    w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku pl. Sowińskiego 2

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019, 016 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Oświadczenie przyjmuje się do protokołu, którego treść wpisuje się niezwłocznie w akcie małżeństwa wnioskodawcy.

Jeżeli akt małżeństwa został sporządzony poza tut. USC protokół przesyła się do właściwego USC. Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019 i 016, tel. 94 37 141 32, 37 140 88.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić Kierownikowi USC wniosek ustnie do protokołu przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.