Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   Wniosek z uzasadnieniem.

2.   Załączniki:

·      dokumenty uzasadniające podanie (np. kserokopie faktur, rachunków, świadectw szkolnych, dyplomów),

·      oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska dziecka (jeżeli wniosek dotyczy małoletnich dzieci),

·      odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,

·      prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego,

·      oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska,

·      ważny dowód osobisty  - do wglądu,

·      dowód zapłaty opłaty skarbowej.

 

OPŁATY:

Opłata skarbowa:

·       za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska - 37,00 zł.

Opłaty skarbowej nie pobiera się w sprawach o zmianę nazwiska i imienia osobom, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

·       przelewem na konto Miasta Szczecinek, Pl. Wolności 13, nr rachunku 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001,

·       w oddziale Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Szczecinku pl. Sowińskiego 2

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. 1-go Maja 5, pok. nr 019.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni (po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego) a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna, której odbiór następuje osobiście bądź drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 019, tel. 94 37 141 32.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

UWAGI:

1.   Z wnioskiem może wystąpić tylko osoba pełnoletnia. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie stanu cywilnego.

2.   Osoby, które w chwili składania wniosk  mają miejsce pobytu jest za granicą - składają wniosek za pośrednictwem właściwej placówki konsularnej RP. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do wybranego urzędu stanu cywilnego  w kraju. 

4.   W przypadku zmiany nazwiska każdy z małżonków powinien złożyć osobny wniosek.

5.   Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, takimi jak w szczególności:

·       nazwisko lub imię jest ośmieszające lub nie licuje z godności człowieka,

·       zmiana następuje na nazwisko lub imię używane,

·       nazwisko lub imię zostało bezprawnie zmienione,

·       zmiana następuje na nazwisko lub imię noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.