Adres:

ul. Połczyńska 2a

78-400 Szczecinek

tel.: 94 374 53 24, 94 371 42 52

e-mail: miejskiecentrumwsparcia@gmail.com

Dyrektor: Joanna Szkodlarska

 

Zadania MCW obejmują w szczególności:

1)      prowadzenie ośrodka wsparcia w formie Dziennego Domu Pomocy „Złota Jesień” dla osób starszych i niepełnosprawnych, 

2)      organizowanie pomocy w formie posiłków z dowozem do miejsca zamieszkania osób tego wymagających;

3)      organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania;

4)      organizowanie i prowadzenie klubów seniora;

5)      pobudzanie społecznej aktywności i organizację wolontariatu na rzecz zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają wsparcia;

6)      tworzenie warunków organizacyjnych, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych;

7)      opracowywanie, koordynowanie i realizacja programów osłonowych na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych wynikających z rozeznanych potrzeb;

8)      koordynowanie działań na rzecz seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

9)      prowadzenie działań informacyjnych o dostępnych formach wsparcia dla osób i rodzin, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;

10)  inspirowanie działań służących integracji międzypokoleniowej;

11)  pobieranie odpłatności za usługi świadczone przez MCW na zasadach i w wysokości ustalonej w odrębnych przepisach i/lub decyzją administracyjną Burmistrza Miasta Szczecinek lub osoby przez niego upoważnionej, w granicach udzielonego pełnomocnictwa i przekazywanie ich na rachunek Miasta Szczecinek;

12)  rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie realizowanych zadań;

13)  sporządzanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji oraz projektów uchwał rady miasta dotyczących realizowanych zadań;

14)  współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z organami samorządu terytorialnego, właściwymi organami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, w tym jednostkami organizacyjnymi Miasta Szczecinek.