Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Szczecinek

Kolorowy pasek

Wydanie dowodu osobistego


Podstawa prawna:

·    art. 24 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.)

·    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.   WNIOSEK o wydanie/wymianę dowodu osobistego, składany w dowolnym urzędzie gminy:

·    OSOBIŚCIE lub

·    w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą platformy ePUAP .

2.  1 FOTOGRAFIA - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na papierze fotograficznym lub fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wym. 35x45 mm, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak, aby twarz zajmowała 70-80% forografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

 

      DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

·    w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną orzeczeniem o niepełnosprawności,

·    w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzonej zaświadczeniem wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3.  DOTYCHCZASOWY DOWÓD OSOBISTY lub ważny dokument paszportowy (do wglądu)

4.  Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą.

 

UWAGA: osoba, która nie ma możliwości złożenia osobiście w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub nie dającą się pokonać przeszkodą, powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie jego wniosku, wtedy organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miesjcu wskazanym przez wnioskodawcę.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.


MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 003.

 

WNIOSEK SKŁADA:

·    osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

·    osoba, której do ukończenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni,

·    rodzic/ opiekun prawny - dla osoby małoletniej lub usoby, której ubezwłasnowolnienie potwierdzone jest postanowieniem sądu,

·    kurator - dla osoby, której ograniczenie do czynności prawnych zostało potwierdzone wyrokiem sądu.

Osoba powyżej 5 roku życia, dla której ma być wydany dowód osobisty musi być obecna przy składaniu wniosku.

 

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO SKŁADA SIĘ:

·    co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego,

·    niezwłocznie w przypadku:

   zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

   utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfiakcję jego posiadacza,

   zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 

UWAGA: zmiana adresu dokonana przed 1 marca 2015r. skutkuje unieważnieniem dowodu osobistego po 3 miesiącach i wymaga złożenia wniosku o wydanie nowego dokumentu.

Zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Wszystkie dowody wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - ponad 30 dni.


FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dowód osobisty.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 003 (parter), tel. 94 37 141 35.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

·    Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

·    Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

·    Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, chyba że osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy albo nie ukończyła 5 roku życia.

·    W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu został złożony w miejscu pobytu osoby (z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody), odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

 

UWAGA:

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty, przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

·    Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium RP oraz innych państw członkowiskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obyatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania granic.

·    Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący jej terytorium jest obowiązany posiadać ważny dowód osobisty.

·    Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat, wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.


Załączniki

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek interaktywny o wydanie dowodu osobistego (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Ewa Kawcewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Gawrych
Data wprowadzenia:2008-04-29 22:02:45
Opublikował:Joanna Gawrych
Data publikacji:2008-04-30 23:52:13
Ostatnia zmiana:2018-01-19 13:12:41
Ilość wyświetleń:12171

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij