Podstawa prawna:

·    art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464, z późn. zm.)

·    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212)

WYMAGANE DOKUMENTY:

·    Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wygenerowany przez urzędnika.


Utratę lub uszkodzenie dowodu zgłasza niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną:

·    posiadacz dowodu osobistego,

·    rodzic/opiekun prawny/kurator w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 003.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Od ręki.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Utrata dowodu lub uszkodzenie zgłoszone:

·    w formie dokumentu elektronicznego - zaświadczenie wydawane jest na żądanie tylko w organie gminy, który wydał dowód osobisty,

·    osobiście, w organie dowolnej gminy - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

·    w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej, osoby przebywające poza terytorium RP, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty lub faksu - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich, pokój nr 003, tel. 94 37 141 35.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

1.  Uszkodzony dowód stanowi załącznik do formularza.

2.  Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłosić na elektronicznym formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego korzystając z platformy epuap.gov.pl TYLKO w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

3.  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na ŻĄDANIE niezwłocznie, NIEODPŁATNIE. Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.