Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu z dniem 25 listopada 2020 r. konsultacji projektów uchwał Rady Miasta Szczecinek

 

1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Miasta Szczecinek:

 

1) Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek, 

 

2) Uchwała Rady Miasta Szczecinek w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
od 25 listopada 2020 r. do 7 grudnia 2020 r.

3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta Szczecinek.

 

4. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Dyrektor Wydziału Komunalnego – Anna Mista, Urząd Miasta, Plac Wolności 13, pokój 110, tel. 94 37 141 27, a.mista@um.szczecinek.pl

 

5. Formy konsultacji

Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na udostępnionym formularzu:

1.    w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek do godz. 1000 dnia 7 grudnia 2020 r.

2.    drogą elektroniczną (formularz zeskanowany) na adres: k.wenclaw@um.szczecinek.pl
do godz. 1000 dnia 7 grudnia 2020 r.

 

6. Dokumenty

Projekty uchwał i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje oraz
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek.

 

7. Wyniki konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.