Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2.    Załączniki:

·      zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych z podanymi godzinami trwania imprezy,

·      kopię stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Miasto Szczecinek).

 

OPŁATY:

1.    Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

2.    Opłata roczna wynosi:

·       525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

·       525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych 4,5% - 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

·       2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłatę należy w kasie (pok. nr 13) lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rozwoju, Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, budynek B, pok. 216, tel. 94 37 140 82.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

UWAGI:

1.   Jednorazowe zezwolenie mogą otrzymać podmioty gospodarcze, które posiadają stałe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.