Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/ wyprzedaż napojów alkoholowych, który zawiera:

·      oznaczenie rodzaju zezwolenia,

·      oznaczenie przedsiębiorcy, numer NIP, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

·      przedmiot działalności gospodarczej,

·      adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

OPŁATY:

1.   Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia – w przeliczeniu na dni ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

·       525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-     525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-     2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w  roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31  stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w  punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2.   Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

·      37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·      37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

·      77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 2.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłatę należy wnieść należy w kasie (pok. nr 13) lub na konto Miasta Szczecinek nr: 98 8566 1042 0001 2250 2000 0001 – Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie o/ Szczecinek.

Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Biuro Obsługi Interesanta.

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Rozwoju, Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, budynek B, pok. 216, tel. 94 37 140 82.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

 Odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta Szczecinek wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

UWAGI:

1.   Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć wydaje się na okres do 2 lat.

2.   Zezwolenia wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Szczecinek.

3.   Odbiór zezwolenia osobiście z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika.

4.   W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany w terminie 7 dni do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

5.   Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

·      posiadanie zezwolenia,

·      wniesienie opłaty,

·      zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

·      wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

·      zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

·      prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy,

·      przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.